תמיכה מרחוק

מסמך זה (להלן: "ההסכם") מסדיר את מערכת היחסים שבין פורטל מדיה פתרונות מחשוב (להלן: "החברה"), לבין המשתמש (להלן: "הלקוח") ביחס לשימוש בשירותי התמיכה שלה, כמפורט בהמשך. המבוא להסכם זה הנו חלק בלתי נפרד ממנו. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הלקוח לבין החברה בכל הקשור לשימוש בשירותי התמיכה של החברה. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך. 1. מהות השירות • החברה מפעילה מוקד תמיכה טכנית מרחוק. מוקד זה מאפשר ללקוח לקבל מהחברה שירותי תמיכה טכנית על ידי טכנאי שמתחבר מרחוק למחשב של הלקוח באמצעות חיבור מוצפן דרך רשת האינטרנט (להלן: "השירות"). יובהר כי על מנת לקבל את השירות, על הלקוח ליזום את ההתקשרות עם החברה. במהלך מתן השירות, הלקוח יכול לראות את הפעולות שמבצע הטכנאי מטעם החברה וכן הוא יכול להפסיק את השירות בכל רגע נתון באמצעות הקשה על כפתור בתוכנה שמאפשרת מתן השירות המותקנת במחשב של הלקוח. • יודגש כי בתום השירות, אין לחברה אפשרות להתחבר למחשב של הלקוח, אלא אם הלקוח דרש זאת באופן יזום על ידי הפעלת התוכנה שמאפשרת מתן השירות המותקנת במחשב של הלקוח. • השירות ניתן באמצעות תוכנת UltraVnc Single Click (תחת רישיון gnu general public license). החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק את השירות בעתיד באמצעות תוכנה אחרת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. • על מנת לקבל את השירות הלקוח בלבד הוא שיוזם את ההתקשרות והוא שותף צופה בכל התהליך (כל הפעולות נראות בזמן אמת על המסך שלו), והוא יכול להפסיק את השירות בכל רגע ושלב נתון ע"י הקלקה פשוטה על העכבר • חשוב לציין- לאחר סיום התמיכה פורטל מדיה לא יכולה להתחבר בשנית למחשב אלא אם הלקוח דרש את השירות בשנית (ע"י הפעלת התוכנה במחשוב האישי) • למען הסר ספק, על מנת לספק את השירות, על הלקוח מוטלת האחריות לדאוג שהמחשב שלגביו נדרש השירות, מקושר לרשת האינטרנט במהלך כל תקופת מתן השירות. • למען הסר ספק, עצם הפעלת השירות, בין אם בתשלום ובין אם לאו, מהווה הסכמת הלקוח לאפשר לחברה להתחבר אל המחשב של הלקוח לצורך מתן השירות, לעיין ו/או לעשות שימוש במערכת ההפעלה, התוכנות, היישומים, המידע ו/או הקבצים שבמחשב, ובכלל זה לפתוח, להפעיל, למחוק ו/או לשנות אותם. 2. תנאי השימוש • הלקוח מצהיר כי הוא רשאי להשתמש בשירות בכפוף לאמור בהסכם זה. • הלקוח מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה בהסכם זה. • הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה שהוא מורשה ובעל כל הרישיונות כדין, לעשות שימוש במערכת ההפעלה ובכל התוכנות והיישומים האחרים המותקנים במחשב שלו ושהחברה עשויה לעשות בהם שימוש במהלך השירות. • הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה שהוא מורשה לאפשר לחברה לספק את השירות, ובכלל זה להתחבר מרחוק למחשב, לעיין ו/או לעשות שימוש במערכת ההפעלה, התוכנות, היישומים, המידע ו/או הקבצים שבמחשב, ובכלל זה לפתוח, להפעיל, למחוק ו/או לשנות אותם. • הלקוח מסכים ומתחייב לשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בתוך שבעה ימים מיום דרישתה הראשונה כי תעשה כן, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי הלקוח. בנוסף, הלקוח מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש הלקוח בשירות, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם הפרת זכויות צדדים שלישיים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הפרת זכויות יוצרים וזכויות אחרות שבקניין רוחני של צדדים שלישיים והפרת הזכות לפרטיות של צדדים שלישיים. • למען הסר ספק, עצם הפעלת השירות, בין אם בתשלום ובין אם לאו, מהווה הסכמת הלקוח לכל האמור בתנאי הסכם זה אף אם הלקוח כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי הסכם זה. 3. מילוי משובים והשימוש בהם • החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח ללקוח, בסיום כל שירות, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על החברה ו/או השירות (להלן: "המשובים"). • יודגש כי מילוי המשובים על ידי הלקוח הוא תנאי מהותי למתן השירות. נשלחו על ידי החברה ללקוח המשובים או ניתנה ללקוח אפשרות למלא משוב כלשהו על החברה או השירות, הלקוח מסכים ומתחייב כלפי החברה למלא אותם. • נשלחו על ידי החברה ללקוח המשובים או ניתנה ללקוח אפשרות למלא משוב כלשהו על החברה או השירות, יחולו ההוראות הבאות: • הלקוח מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס לשירות אותו קיבל בפועל. לקוח הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא. • מובהר בזאת, כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את הלקוח אשר מילא משוב בדבר. • החברה תהא רשאית לפרסם באתר שלה, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום, וללקוח לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. 4. הצטרפות לרשימת תפוצה • על מנת ליידע את הלקוח בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את הלקוח והמוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים, החברה תהא רשאית להביא לידיעת הלקוח מידע באמצעות: כתובת מגורים או כתובת אחרת; כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הלקוח; לצג הטלפון הסלולרי של הלקוח באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון; לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות הלקוח, ככל שהפרטים הנ"ל נמסרו על ידי הלקוח בזמן ההרשמה לשירות. • יודגש כי הסכמת הלקוח לקבלת מידע כאמור מהחברה הוא תנאי מהותי למתן השירות. 5. שינוי התנאים והפסקת השירות • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול אך ורק על פי תנאי מסמך זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם או להפסיק את השירות, כולו או חלקו, בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל הלקוחות ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת ללקוח. • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות, או חלק ממנו, תוך או ללא הודעה ללקוח. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן. • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את השירות עבור לקוח אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה לרבות הצטרפות לרשימת תפוצה (סעיף 4) ומילוי משובים (סעיף 3). 6. הגבלת אחריות • השירות ניתן "כפי שהוא" ("As is") וכן "לפי הזמינות" בעת השימוש או הצריכה. • החברה איננה מתחייבת כי השירות יתאים לצרכי הלקוח או למטרה מסוימת כלשהי, וכן החברה איננה מתחייבת לשנות את השירות בהתאם או בקשר עם צרכי הלקוח או למטרה מסוימת כלשהי. • החברה איננה מתחייבת שהשירות יפתור, באופן מלא או חלקי, את התקלה או התקלות שבמחשב הלקוח ו/או שתינתן תשובה לשאלה שבגינה פנה הלקוח לקבלת השירות. • החברה אינה מתחייבת כלפי הלקוח לזמינות ו/או לתקינות ו/או לנגישות השירות בכל עת או לכך, שבעת הפעלת השירות לא ייגרמו הפרעות או תקלות בין אם בגלל החברה ובין אם בגלל כל גורם אחר. • מובהר בזה, כי החברה איננה אחראית לבצע גיבוי של מידע ו/או קבצים ו/או תוכנות ו/או יישומים המאוחסנים ו/או שמורים ו/או מותקנים במחשב הלקוח. האחריות לגיבוי כאמור מוטלת על הלקוח באופן בלעדי. • מובהר בזה, כי החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשירות, לרבות אך לא רק, אובדן ו/או שיבוש מידע ו/או קבצים ו/או תוכנות ו/או יישומים המאוחסנים ו/או שמורים ו/או מותקנים במחשב הלקוח. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירות על ידי החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון ספקי אינטרנט), והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. • למרות האמור לעיל, אם יקבע בית משפט על אף האמור לעיל שהחברה אחראית לנזק ו/או הוצאה מכל סוג שנגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לשירות, תוגבל אחריות החברה עד לסך של 500 ש"ח בלבד. 7. שמירה על סודיות • כמפורט לעיל, על מנת לספק את השירות, יש צורך בהתחברות למחשב של הלקוח. במסגרת זו, החברה ו/או טכנאיה עשויים להיחשף למידע ו/או לקבצים ו/או לתוכנות ו/או ליישומים השמורים או מותקנים במחשב של הלקוח ("המידע"). כמו כן, ייתכן שהלקוח יידרש למלא את פרטיו האישיים, כגון גילו ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או פרטים נוספים (כגון פרטי אמצעי תשלום) במטרה ליהנות מהשירות ("הפרטים"). החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע ובפרטים רק על פי המותר בחוק. החברה מתחייבת שלא למסור את המידע ו/או הפרטים של הלקוח לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת המידע ו/או הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה, תחשוף החברה את המידע ו/או הפרטים האישיים שנמסרו על ידי הלקוח הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח, ככל שניתן בנסיבות העניין. 8. ברירת דין וסמכות שיפוט • הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש בשירות, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.