תנאי שימוש

הסכם התקשרות שירותי אחסון אתרים ושירותים נלווים

הסכם קבלת שירותים בין: פורטל מדיה (להלן: "החברה") מצד אחד ובין :שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני

 

תנאים אלה (להלן: "התנאים") מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הזמנת שירותי אירוח אתרים ושירותים נלווים (להלן: "השירותים") שנחתם על-ידך ו/או מהזמנה מקוונת לשירותים אותה אישר הלקוח (להלן: "כתב ההזמנה") וביחד עם כתב ההזמנה, הם מהווים הסכם מחייב את הלקוח לבין פורטל מדיה - פתרונות אינטרנט מתקדמים (להלן: "פורטל מדיה" או "החברה")ו כללי שימוש נוספים כפי שיתעדכנו מפעם לפעם בעמוד זה.

 

1. מחירים – כל המחירים נקובים בשקלים ואינם כוללים מע"מ. לאחר התשלום תתקבל חשבונית קבלה כנדרש לפי חוק

 

2. קבלת הזמנות ותשלומים:

א. ביצוע ההזמנות מותנה באישור פורטל מדיה. ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה בכתב של פורטל מדיה. פורטל מדיה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות שירות או לעכבם עקב חריגה מתנאי ההזמנה כפי שיקבעו מפעם לפעם או באם יחרגו מתנאי השימוש הסביר. במידה וכך פורטל מדיה תעדכן על דחיית ההזמנה.

ב. במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד תום תקופת השירות, עקב ביטול כרטיס האשראי, או ביטול הוראת הקבע או מכל סיבה שהיא, ללא המצאת אמצעי תשלום אלטרנטיבי, רשאית פורטל מדיה לאחר פנייה סבירה ללקוח להשעות או לבטל את השירות עבור הלקוח ביום סיום הסכם השירות שנחתם בהזמנה.

 

3. פורטל מדיה תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. הלקוח יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.

 

4. חוקי השימוש:

א. כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות פורטל מדיה או באתרי אינטרנט אחרים ברשת- אסורים בהחלט.

ב. כל ניסיון לחדור או להשתמש בשרתי או אתרי הלקוח ללא רשות הבעלים אסור בהחלט. איסור זה חל גם על הונאה על ידי גילוי או גניבת סיסמאות או סריקה אחר פרצות אבטחה וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח הנוגד תנאים אילו יביא לנקיטת אמצעים כנגד התוקף ועלולים להביא לתביעה פלילית או אזרחית.

ג. שליחת חומר פרסומי / מסחרי כמותי דרך האינטרנט (spamming) אסורה על ידי פורטל מדיה. במידה ותלונה כזו תתקבל, אם ע"י גורם אנושי או דרך מערכות ניטור BlackList היא תיבדק ובמידה ותמצא כנכונה פורטל מדיה שומרת לעצמה את זכותה להשבית את חשבון הלקוח ללא החזר כספי.

ד. זכויות יוצרים - פעילות באתר המפירה זכויות יוצרים ובכללם - זכויות פטנטים, זכויות תוכנה, מותגים רשומים וכו' , וכן עסוק בפעילות המפירה פרטיות או זכויות של אחרים - אסורה בהחלט. באחריות הלקוח בלבד להעביר תוכן לאתר אשר אינו מפר זכויות יוצרים ו/או מהווה פגיעה ו/או הפרת כל דין, "פורטל מדיה" לא תישא בכל אחריות שהיא ביחס לתוכן או כל הפרות אחרות מסוג זה.

ה. אסורה בהחלט שליחת וירוסים או חומר פוגע במזיק במערכות שונות.

ו. תכנים בלתי חוקיים - פורטל מדיה מתחייבת להוריד מאתרים המתארחים בשרתיה תכנים הנוגדים את חוקי מדינת ישראל ולדווח לרשויות על חומר כגון פורנוגרפית ילדים, חומר חבלני או אתרים בעלי תוכן ניאו-נאצי.

ז. פורטל מדיה שומרת לעצמה את האפשרות להגביל, לבטל ולמחוק חשבונות לאלתר ללא כל התראה מוקדמת אשר עושים או ו-עשו שימוש בתוכנות החורגות מהשימוש הסביר ע״י הרצת (scripts) ברקע משרתי החברה.

 

 

5. אחריות מוגבלת

א. פורטל מדיה תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, פורטל מדיה אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. פורטל מדיה אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. פורטל מדיה אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

ב. פורטל מדיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות. התניה זו חיבת להיות סבירה ופורטל מדיה מתחייבת להודיע ללקוח על כוונה זו דרך דואר אלקטרוני או טלפון.

ג. באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותי האחסון השונים הניתנים על ידי פורטל מדיה 30 יום לפני מועד חידושם, לא תהיה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות וכן פורטל מדיה לא תידרש להחזר כספי במקרים אלה.

ויודגש כי חידוש תקופת ההסכם יעשה באופן אוטומטי למשך 12 חודשים לאחר הסדר התשלום. לקוח שלא יסדיר את חידוש תקופת ההסכם בטרם תום תקופת ההסכם, יופסקו ו/או יושמדו השירותים שסופקו לפי הסכם זה וללקוח לא תהיה טענה כלשהי בגין השירותים שהופסקו ו/או הושמדו.

ד. בשום מקרה לא תהיה פורטל מדיה אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות פורטל מדיה ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכות פורטל מדיה, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי פורטל מדיה, הלקוח או מי מטעמו.

ה. במקרה והתקבלו תביעות מגורם צד שלישי מול לקוחות פורטל מדיה, יעשה הלקוח את כל שביכולתו על מנת לא לערב את פורטל מדיה בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי פורטל מדיה יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות. הלקוח מסכים להגן על פורטל מדיה לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי פורטל מדיה, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי פורטל מדיה.

 

6. זכויות

בבעלות פורטל מדיה כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנלווים­. הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי פורטל מדיה אלה לצרכים שיווקיים ובאישור מראש על ידי פורטל מדיה.

 

7. סודיות

הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי פורטל מדיה, תוכנותיה, חשבונותיה, הטכנולוגיה, או אסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול להיפגע במידה וייחשף לצד ג' וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין פורטל מדיה.